Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Aby otrzymać wsparcie, można złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia już od 1 lipca 2018.

Wnioski papierowe będzie można składać od 1 sierpnia 2018r. w placówkach obsługujących wnioski 500+

Jak wypełnić wniosek o świadczenie Dobry start – przykład:

Poniżej znajdzie się przykładowo wypełniony wniosek programu Dobry Start 300 zł

Program "Dobry Start"

Nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, które ma stanowić wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Sprawdź jak otrzymać 300 zł na wyprawkę dla każdego dziecka.

Zgodnie z opublikowanym 8 maja 2018 projektem rozporządzenia w programie „Dobry start” rodzice i opiekunowie każdego ucznia czy uczennicy dostaną po 300 zł na dziecko.

Wnioski o wypłatę 300 złotych na wyprawkę szkolną — podobnie jak w przypadku 500 plus — będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia w urzędzie lub drogą pocztową.

Jak podaje MPiPS, w przypadku prawidłowego wypełniania wniosku wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września. Obsługa programu „Dobry start” zostanie powierzona gminom lub powiatom w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Więcej informacji wkrótce.

DS prezentacja 06 06